โครงการประหยัดพลังงาน

                  
     เนื่องจากนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร ที่ต้องการให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
จึงได้ตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯขึ้นมา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เดือน ก.ค 2548 เพื่อลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จำเป็น โดยมีมาตรการในเบื้องต้นดังนี้

          ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่จำเป็น
          เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
          ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม
          ปิดเครื่องคอมและอุปกรณ์ต่อพ่วง ตอนเที่ยง หรือไม่ใช้งานต่อเนื่อง
          ใช้การดาษ รีไซเคิล และ พรินต์งานเท่าที่จำเป็น
          ใช้ e-mail แทนเอกสาร/บันทึก

ทาง RWI จึงขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยกัน เพื่อ ช่วยชาติ ลดการขาดดุล การค้า

เทคนิค/ข้อแนะนำการประหยัดพลังงาน ที่น่าสนใจ


8 เทคนิคการประหยัดน้ำมันในหน่วยงานราชการ / เอกชน
1.ไม่ติดเครื่องรอนาย โดยการไม่ติดเครื่องยนต์รอนาย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน เพราะการติดเครื่องยนต์ 10 นาที จะเสียน้ำมันฟรีๆ 200-400 ซี.ซี. หรือเสียเงินประมาณ 3-7 บาท หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10
2.กำหนดเวลาการส่งเอกสารให้แน่นอน โดยการรอรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งทีเดียว เช่น กำหนดการส่งไว้วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย เมื่อทำเช่นนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันในการเดินทางลงได้
3.การจัดเส้นทางการเดินรถ เช่น ออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้รถไปตามกองต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อจัดเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Car Pool ทางเดียวกันไปด้วยกัน ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน หากใช้รถร่วมกันจาก 5 คันเหลือ 1คัน จะประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 80
4.การใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่นการประชุมด้วยการใช้โทรศัพท์ การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรอรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน ส่วนหนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่งอี-เมล หรือ ส่งทางไปรษณีย์
5.จัดประชุมพนักงานขับรถ จัดให้ความรู้ในการขับรถอย่างถูกวิธีแก่พนักงานขับรถ รวมทั้งการบำรุงรักษารถเพื่อประหยัดน้ำมัน เช่น การขับรถที่ความเร็ว 90 กม./ชม. แทนการขับด้วยความเร็ว 110 กม./ชม. จะประหยัดน้ำมันร้อยละ 25
6.การตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยให้หน่วยงานซึ่งดูแลการใช้รถ คอยควบคุมและหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติควรส่งตรวจเช็คทันที เพราะการตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันร้อยละ 5-10
7.วางแผนก่อนเดินทาง ด้วยการให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะหากขับรถหลงเพียง 10 นาที จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซี.ซี.

8.ใช้น้ำมันให้ถูกประเภท หากรถที่ใช้เบนซินออกเทน 91 ได้ ต้องเติมเบนซินออกเทน 91 หรือ แก๊สโซฮอล เท่านั้น

6 เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ/เอกชน
1.ลดการใช้ลิฟท์ ด้วยการใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว หรือจัดระบบลิฟท์ให้สามารถหยุดได้ชั้นเว้นชั้น และควรหาวิธีปรับปรุงลิฟท์ให้สามารถตัดไฟได้อัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
2.การใช้เครื่องปรับอากาศ ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา และกำหนดการเปิด-ปิดให้เป็นเวลาซึ่งอาจจะเริ่มเปิดในเวลาเริ่มงานคือ 8.00 น.และปิดในเวลาเลิกงานคือ 16.00 น.
3. การจัดให้ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เช่น การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง จะช่วยประหยัดไฟลงได้ การเลือกซื้อจอภาพที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไป อาทิ จอภาพขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25 เป็นต้น
4.การลดชั่วโมงการทำงาน เช่น ปิดเครื่องทำน้ำเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที การปิดเครื่องส่งท่อลมเย็นหรือเครื่องปรับอากาศแบบชุด ในเวลาพักเที่ยง หรือในบริเวณหลังเลิกใช้งาน การปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำหลังเลิกงานและวันหยุด จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 5-10
5.ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ช่วยกันปิดไฟในเวลาพักเที่ยง หรือปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น เช่น การปิดไฟส่องอาคาร หลัง 21.00 น. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานแล้ว หากทำได้ก็จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า ลงได้ร้อยละ 1-5
6.การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่นการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 25-30