• นักลงทุนสัมพันธ์
  
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้น
 การประชุมผู้ถือหุ้น
 ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 งบการเงิน
 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 รายงานประจำปี
 แบบ 56-1
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.