ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายการปี
ดาวน์โหลดคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2560
ดาวน์โหลดคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน Q3/2560
ดาวน์โหลดคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน Q2/2560
ดาวน์โหลดคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน Q1/2560
ดาวน์โหลดคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2559
ดาวน์โหลดคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2558
 
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.