• วันที่ 22 เมษายน 2556ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
  • วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ โดย CEN ซึ่งเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทใหญ่ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement:PP) คือ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ กับกรรมการ ผู้บริหารกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใดๆ กับบริษัท
  • วันที่ 26 มิถุนายน 2556 CEN แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำบริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ CEN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off
วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท มีมติในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงทำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO)
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 90,000,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมของ CEN จำนวน 60,000,000 หุ้น
4. พิจารณาอนุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off
  • บริษัทขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทลวดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)("WM") และลวดดึงเย็นเสริมคอนกรีต(Cold DrawnRound Wires)("CDR")
  • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก คือ แต่งตั้ง รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ ดำรงกรรมการบริษัทแทนนายดนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter