Pre-stressed concrete(PCS)

ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง หรือที่เรียกว่า PC Strands Wire เป็นการนำลวดเส้นเดี่ยวจำนวน 7 เส้นที่ผ่านกระบวนการลดขนาด (ไม่มีรอยย้ำ) มาตีเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียว จนมีคุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงสูง นิยมใช้ในการก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ๆ เช่น ใช้เป็นลวดเสริมในสะพานต่างๆ ,ในโครงการทางด่วน เป็นต้น Specification

MECHANICAL PROPERTIES
1. Diameter (mm.)
9.3
9.5
12.4
12.7
15.2
2. Inside Diameter (mm.)
800
3. Outside Diameter (mm.)
1400 approx
4.Width (mm)
750
5. Coil Weight (kg)
2500 -3200

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.