1. คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท

2. คุณสุทิน เผด็จภัย

กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ

3. คุณมณฑล เชตุวัลลภกุล

กรรมการบริษัท

4. คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ

กรรมการบริษัท

5. คุณธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการบริษัท

6. คุณเจษฎา ศรศึก

กรรมการบริษัท

7. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter