1. คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณสุทิน เผด็จภัย

กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

3. คุณมณฑล เชตุวัลลภกุล

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

4. คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

5. คุณธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

 

6. คุณพิมสิริ ปิ่นรอด

กรรมการบริษัท

7. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter