รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

        ปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ราคาน้ำมันและพลังงานอ่อนตัวลงมาก ในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวและขยายตัวได้เร็วขึ้น
        อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาด ดำเนินการด้านบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
        ถึงอย่างไร คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา
        ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้โอกาส ให้ความเชื่อมั่น และให้การสนับนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุนท่านด้วยดีตลอดไป พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล


( นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง )
ประธานกรรมการบริษัท
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter