รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

        ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะการส่งออกที่ หดตัวจากการฟื้นตัวที่ยังไม่สม่ำเสมอของเศรษฐกิจโลก ด้านการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัว แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 ปัญหาเหล่านี้ได้คลี่คลายลง สำหรับการลงทุนทางภาคเอกชนได้มีการลงทุนมากขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับได้มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยเกิดความชัดเจนมากขึ้น ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
        และในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณ และพัฒนาคุณภาพการผลิต ให้รองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐบาล และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น บริษัทฯ ได้ยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบกับให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีมที่เข็มแข็ง อันจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
        อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม อีกทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
        สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้โอกาส ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีตลอดไป พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท ในการทำหน้าที่และปฏิบัติภารกิจของตนอย่างสุดความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้สู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป


( นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง )
ประธานกรรมการบริษัท 
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter