แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นทางอีเมล์


หรือ..ส่งไปรษณีย์ ติดผนึกมายัง
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 0-2049-1001-4
แฟกซ์. 0-2049-1005-6